ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SERVICE E-CADEAUBON

Definities

HANDELAAR: verwijst naar de Logis Hotels Groep die via internet zijn E-CADEAUBON aanbiedt op het volgende adres: https://cartecadeau.logishotels.com
DEELNEMER: verwijst naar een fysieke persoon die financieel deelneemt, geheel of gedeeltelijk, in de aankoop van een E-CADEAUBON.

INITIATIEFNEMER: verwijst naar de eerste DEELNEMER aan de E-CADEAUBON.

PERSOONSGEGEVENS: verwijst naar de lijst met namen, voornamen, woonadressen, postadressen, geboortedata en burgerlijke staat van de gebruikers.

E-CADEAUBON: verwijst naar een vooraf betaalde rekening op de site van de HANDELAAR. Aan elke E-CADEAUBON is een unieke code toegewezen. Deze vooraf betaalde rekening is ondergebracht op de gebruikelijke bankrekening van de HANDELAAR en vormt een voorschot ten gunste van de houder van de CADEAUBON, voor elke dienst aangekocht bij de etablissementen van de Logis Hotels Groep.

CADEAUBON: verwijst naar de elektronische drager gekoppeld aan de E-CADEAUBON met daarop een unieke code.

BEGUNSTIGDE: verwijst naar de fysieke persoon die houder is van de CADEAUBON.

SITE: interface toegankelijk via internet op het volgende adres https://cartecadeau.logishotels.com en waarop een internetgebruiker een E-CADEAUBON kan kopen.

1 - Strekking

Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen de verkoop van een of meer E-CADEAUBONNEN en het gebruik ervan. Het gebruik van de service geldt als impliciete acceptatie van deze voorwaarden. Als u minderjarig bent, kunt u uitsluitend gebruik maken van de service van de E-CADEAUBON na toestemming van uw ouders (of verzorgers). Indien een van de bepalingen en voorwaarden van dit reglement ongeldig wordt bevonden, blijven alle overige bepalingen en voorwaarden van kracht. De HANDELAAR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden. U kunt heir kennis van nemen op de SITE (zie link in de voetnoten). Elk gebruik van de service na wijziging van de gebruiksvoorwaarden betekent volledige acceptaties van de gebruiksvoorwaarden in hun nieuwe versie.

2 - Algemene beschrijving van de geleverde service

De belangrijkste functie van deze service is het mogelijk maken van het online aankopen van een E-CADEAUBON. De aankoop kan gedaan worden door een enkele persoon (enkelvoudige aankoop) of door meerdere personen (gezamenlijke aankoop). De belangrijkste kenmerken worden hieronder opgesomd, zij het niet uitputtend:

 1. Voor de INITIATIEFNEMER, mogelijkheid om uit meerdere uitvoeringen een uitvoering te selecteren voor de CADEAUBON, om een bericht op te stellen die op de CADEAUBON komt;
 2. Mogelijkheid voor de INITIATIEFNEMER om de CADEAUBON te printen, hem rechtstreeks of op een later tijdstip te versturen naar een BEGUNSTIGDE die hij kiest, om bekenden voor te stellen bij te dragen aan de E-CADEAUBON om een hogere waarde te bewerkstelligen;
 3. Voor de DEELNEMERS, de mogelijkheid om bij te dragen aan de E-CADEAUBON via verschillende beschikbare betaalmogelijkheden, zoals betaalkaarten: CB, Visa, MasterCard;
 4. Voor de BEGUNSTIGDE de mogelijkheid om de CADEAUBON te gebruiken om een dienst te betalen die wordt aangekocht bij vestigingen van de Logis Hotels Groep.

De HANDELAAR heeft het recht een online bestelling van een E-CADEAUBON te weigeren als deze verdacht of abnormaal lijkt te zijn. In het kader van de risicoanalyse van online fraude behoudt de HANDELAAR zich het recht voor om identiteitsbewijzen te vragen van de INITIEATIEFNEMER. In geval van verzoek om (een) bewijsstuk(ken) wordt de bestelling opgeschort en wordt de INITIATIEFNEMER onmiddellijk op de hoogte gebracht op de bevestigingspagina na de betaling, alsook per e-mail. In geval van weigering, wordt de betaling geretourneerd binnen een termijn van 5 dagen.

3 - Persoonlijk bericht opgenomen door de INITIATIEFNEMER

De INITIATIEFNEMERS heeft de mogelijkheid een persoonlijk bericht te schrijven die op de CADEAUBON wordt gezet. De HANDELAAR is niet verantwoordelijk voor teksten die door de INITIATIEFNEMER worden geschreven en kan de betrouwbaarheid niet garanderen. Door inhoud of informatie toe te voegen, geeft u ons uw onherroepelijke toestemming om die inhoud te gebruiken om uw bestelling te verwerken. De HANDELAAR gebruikt alle informatie uitsluitend in overeenstemming met zijn privacybeleid. De toegevoegde inhoud mag niet: (a) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij; (b) een in Frankrijk toepasselijk recht overtreden; (c) lasterlijk, denigrerend, beledigend of bedreigend zijn; en/of (d) obsceen of pedofiel zijn. In elk geval behoudt de HANDELAAR zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle toegevoegde persoonlijke inhoud te verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

4 - Persoonsgegevens

4.1 - Door de HANDELAAR verzamelde gegevens, andere dan betalingsgegevens, doel van de verzameling, bewaartermijnen

De gegevens die de HANDELAAR als verwerkingsverantwoordelijke verzamelt, via zijn onderaannemer BuyBox, staan in de onderstaande tabel. De gegevens worden verzameld om u de dienst van aankoop van cadeaukaarten te kunnen verlenen op basis van precontractuele en contractuele prestaties, alsmede om u geoptimaliseerde diensten te kunnen verlenen in het legitieme belang van de handelaar door middel van statistische rapportage.

Doel van de verzamelde gegevens:

 • dienstverlening in het kader van cadeaubonnen
 • betaling met cadeaubonnen mogelijk maken gedurende de hele geldigheidstermijn
 • beheren van de geschiedenis van de transacties op de cadeaubonnen evenals klantenservice en geschillen
 • analyseren van risico's op fraude
 • opstellen van anonieme statistieken en verbeteren van de service
Context Soort gegevens Bewaartermijn
Minimaal benodigde gegevens, systematisch verzameld tijdens de aankoop van een cadeaubon en gebruikt om betalingsbewijzen en aankoopbevestigingsmails te sturen. Naam, voornaam, e-mailadres 5 jaar
Aanvullende gegevens verzameld in het geval van een fysieke cadeaubon voor verzending Bezorgadres, telefoonnummer 5 jaar
Optionele gegevens Een gepersonaliseerde afbeelding die de koper aanlevert om de cadeaubon de personaliseren,
Een persoonlijk tekstbericht aangeleverd door de koper.
5 jaar
Gegevens voor het analyseren van fraude, systematisch verzameld tijdens de aankoop van een cadeaubon IP-adres, identificator van sessiecookie. 13 maanden na de laatste controle en 5 jaar indien beschouwd als fraudeur.
4.2 - Verzameling van bankgegevens

De bankgegevens worden niet verzameld door de HANDELAAR, maar op een betaalpagina op afstand, beveiligd en beheerd door een erkende betalingsprovider. De door de HANDELAAR gebruikte betalingsprovider is INGENICO PAYMENT.

4.3 - Overig gebruik van uw gegevens

Behalve als u actief heeft gekozen voor het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden, door het aanvinken van een speciaal daarvoor bestemd vakje tijdens uw aankoop, worden uw gegevens niet door de HANDELAAR gebruikt voor andere doeleinden dan dewelke beschreven worden in artikel 4.1 hierboven.

4.4 - Recht om te worden vergeten, recht om gegevens te corrigeren en recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

U hebt ook het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en meeneembaarheid van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten eenvoudig uitoefenen door een verzoek in te dienen via de contactlink onderaan de pagina. Om dit verzoek te kunnen verwerken, kan een ondertekend identiteitsdocument worden gevraagd om na te gaan of het verzoek van de betrokken persoon afkomstig is.

U hebt ook de mogelijkheid om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor de volledigheid heeft de HANDELAAR een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

5 - Bijdragen aan een E-CADEAUBON

De INITIATIEFNEMER kan anderen vragen bij te dragen aan een nog niet afgeronde E-CADEAUBON, dat wil zeggen wanneer de CADEAUBON nog niet is uitgegeven. De INITIATIEFNEMER beschikt hiervoor over een deelnamelink die hij kan doorgeven aan anderen via zijn eigen e-mailaccount of een andere persoonlijke manier van zijn keuze. De INITIATIEFNEMER geeft zelf deze link door en is er als enige verantwoordelijke voor. Elke bezoeker die via de deelnamelink naar de bijdragepagina van E-CADEAUBON gaat, wordt geacht dit te doen op uitdrukkelijk verzoek van de INITATIEFNEMER. Elke bezoeker die via de deelnamelink op de bijdragepagina terechtkomt, heeft het recht deel te nemen aan de E-CADEAUBON door een financiële bijdrage te leveren via de beschikbare betaalmethoden. Wanneer de bezoeker de bijdragepagina van de E-CADEAUBON bezoekt, worden de naam van de INITATIEFNEMER en die van de BEGUNSTIGDE duidelijk vermeld. Elke DEELNEMER wordt geacht de INITIATIEFNEMER en de BEGUNSTIGDE te kennen. Voordat hij een bijdrage doet voor de E-CADEAUBON is het aan de bezoeker zich te verzekeren van de authenticiteit van de vraag van de INITIATIEFNEMER. Bij twijfel is het aan de bezoeker om rechtsreeks bij de INITIATIEFNEMER navraag te doen. De HANDELAAR kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een fout van een of meerdere DEELNEMERs.

6 - Uitgifte en verzending van de E-CADEAUBON

Wanneer de E-CADEAUBON is afgerond, wordt deze uitgegeven in de vorm van een CADEAUBON en per e-mail verzonden naar de INITIATIEFNEMER. Indien die heeft gekozen voor "verzending per e-mail”, ontvangt de BEGUNSTIGDE de CADEAUBON ook via het e-mailadres dat de INITIATIEFNEMER heeft doorgegeven. Als hij heeft gekozen voor de optie „persoonlijk overhandigen”, kan hij de CADEAUBON printen en zelf overhandigen aan de BEGUNSTIGDE.

De CADEAUBON kan niet worden ontvangen in de volgende gevallen (niet-uitputtende lijst):

 • Het spamfilter van de e-mail heeft de bijlage geblokkeerd of heeft het bericht doorgestuurd naar de map „SPAM” of „ongewenste mail”.
 • De firewall heeft het bericht of de bijlage geblokkeerd.
 • De inbox van de e-mail zit vol.
 • Het e-mailadres is ongeldig.

In dat gevaldeze gevallen kan de HANDELAAR niet verantwoordelijk gehouden worden.

7 - Verzending van de E-CADEAUBON naar een BEGUNSTIGDE

Bij de aankoop van een E-CADEAUBON vindt de eigendomsoverdracht plaats van de HANDELAAR naar de INITIATIEFNEMER op het moment van de uitgifte van de CADEAUBON. De INITIATIEFNEMER is volledig verantwoordelijk voor de overdracht en verzending van de CADEAUBON naar een BEGUNSTIGDE, een door hem gekozen derde, ook wanneer de INITIATIEFNEMER de optie "verzending naar een begunstigde per e-mail" kiest. Het gebruik van de E-CADEAUBON als betaalmiddel is gebaseerd op het gebruik van een code die op de CADEAUBON is afgedrukt. De INITIATIEFNEMER moet de code en de CADEAUBON geheim houdengeheimhouden. De HANDELAAR kan niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van een fout door de BEGUNSTIGDE, voor verlies van de drager met zijn code, of frauduleus gebruik van deze code. Zodra de INITIATIEFNEMER de E-CADEAUBON aan een BEGUNSTIGDE overdraagt, wordt deze geacht van rechtswege akkoord te gaan met de overdracht en de gebruiksvoorwaarden van de E-CADEAUBON die op de drager zijn vermeld.

8 - Geldigheidsduur van de E-CADEAUBON

De E-CADEAUBON heeft een geldigheidsduur van twee jaar vanaf de datum van uitgifte. Na deze periode worden de verlopen E-CADEAUBONNEN afgesloten en gaat het ongebruikte saldo verloren. De vervaldatum staat op de CADEAUBON.

9 - Gebruik van de E-CADEAUBON door een BEGUNSTIGDE

Het gebruik van de E-CADEAUBON als betaalmiddel is gebaseerd op het gebruik van een code die op de betreffende CADEAUBON is afgedrukt. De BEGUNSTIGDE verbindt zich ertoe alle passende maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze code te waarborgen. De HANDELAAR kan niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van verlies van de drager met zijn code, of frauduleus gebruik van deze code. In geval van verlies van de elektronische drager van de CADEAUBON moet de BEGUNSTIGDE zich tot de INITIATIEFNEMER wenden om een nieuwe elektronische kopie te ontvangen. Als de INITIATIEFNEMER zelf de elektronische drager is verloren (door verwijderen van de e-mail waar deze instaat, bijvoorbeeld), kan de INITIATIEFNEMER een kopie per e-mail ontvangen door aanvraag via de contactlink in de voetnoot voettekst van de pagina van de SITE. In dat geval wordt de elektronische kopie verzonden naar het e-mailadres dat de INITIATIEFNEMER heeft gebruikt bij de aankoop. Het is in geen geval mogelijk om een nieuwe uitgave van de CADEAUBON te ontvangen, dat wil zeggen een nieuwe code.

De door de HANDELAAR gedefinieerde algemene verkoopvoorwaarden en de bijbehorende garanties zijn automatisch van toepassing op de aankopen die worden gedaan met het beschikbare saldo op de E-CADEAUBON.

Gebruiksvoorwaarden van de E-CADEAUBON

 1. De E-CADEAUBON is geldig tot twee jaar na de datum van uitgifte.
 2. De E-CADEAUBON kan gebruikt worden in alle vestigingen van de Logis Hotels groep in Frankrijk en Europa.
 3. In geval van onvoldoende saldo op de E-CADEAUBON voor de aankoop van een dienst, wordt aan de BEGUNSTIGDE ter plaatse een aanvullende betaling gevraagd om de transactie te voltooien.
 4. DE E-CADEAUBON kan in meerdere keren gebruikt worden. Als er na de aankoop van een dienst nog iets overblijft op de E-CADEAUBON, is dit restant geldig voor elke latere aankoop, binnen de geldigheidstermijn van de E-CADEAUBON zoals aangegeven op de drager.
 5. De E-CADEAUBON kan niet worden gebruikt voor het kopen van cadeaubonnen.
 6. Er kunnen meerdere E-CADEAUBONNEN worden geaccepteerd voor een aankoop van diensten in een vestiging van de Logis Hotel Groep.

10 - Annulering en complete terugbetaling van een E-CADEAUBON

E-CADEAUBONNEN mogen onder geen enkele omstandigheid, geheel of gedeeltelijk, worden doorverkocht, overgedragen tegen betaling en/of ingewisseld voor contant geld.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 221-18 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt de INITIATTIEFNEMER over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de E-CADEAUBON, indien dit niet, zelfs niet gedeeltelijk, is besteed, om de HANDELAAR op de hoogte te stellen van zijn wens om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, via het hulp- en contactformulier dat beschikbaar is op het volgende adres:

https://www.logishotels.com/fr/footer/nous-contacter

11 - Overtreding van het huidige reglement - staken opschorten van de service

De HANDELAAR behoudt zich het recht voor om te weigeren een dienst te leveren om een of meer van de volgende redenen:

 • Een overtreding van de voorliggende ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SERVICE E-CADEAUBON,
 • Hhandelingen van de internetgebruiker die schade kunnen berokkenen aan de HANDELAAR of een derde partij of,
 • Lopende werkzaamheden op de SITE waardoor deze tijdelijk niet gebruikt kan worden. Het spreekt voor zich dat de HANDELAAR zijn uiterste best zal doen om de SITE zo snel mogelijk weer beschikbaar te stellen.

12 - Tarieven

De bedragen van beschikbare E-CADEAUBONNEN staan op de SITE. Elke deelname wordt volledig bijgeschreven op het saldo van de E-CADEAUBON, zonder aanvullende kosten.

13 - Limieten van de garantie

De HANDELAAR kan geen ononderbroken service garanderen en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onbeschikbaarheid, de opschorting of de slechte werking van de Service, met name tijdens het onderhoud of de update ervan of in geval van een probleem te wijten aan het internetnetwerk. De HANDELAAR gebruikt alle mogelijke middelen om een frauduleuze wijziging van de E-CADEAUBON te voorkomen. De gebruikers erkennen echter dat de HANDELAAR niet verantwoordelijk gehouden kan worden, behalve in geval van bewezen grove nalatigheid, voor schade die voortvloeit uit:

 • frauduleuze inbraken of wijzigingen in de dienst door onbevoegde derden,
 • abnormaal lange tijd voor een reactie of een vertraagde werking van de service;
 • 3. het verlies, de beschadiging of de abusievelijke vernietiging van de gegevens van de E-CADEAUBON of van e-mails tussen de Gebruikers en de HANDELAAR, met inbegrip van de eventuele kosten voor de recuperatie, de reproductie of het herstel van deze gegevens of berichten.

De HANDELAAR kan enkel aansprakelijk worden gesteld indien bewezen kan worden dat hij zijn verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst niet is nagekomen. De HANDELAAR is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade die de gebruiker of een derde lijdt ten gevolge van de gebruiker, in het bijzonder financiële verliezen en/of inkomstenderving en/of winstderving en/of verlies van opportuniteit en/of imagoschade. Niets van de informatie of adviezen die de HANDELAAR geeft, mag worden beschouwd als een garantie.

14 - Ondersteuning - contact

Ondersteuning en een contactformulier zijn beschikbaar via een link in de footer voettekst van de SITE op het volgende adres:

https://www.logishotels.com/fr/footer/nous-contacter

15 - Toepasselijke jurisdictie

Deze ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN VOOR DE SERVICE E-CADEAUBON en de contractuele relaties tussen de HANDELAAR en de INITIATIEFNEMER en eventueel de DEELNEMER(S) wordt bepaald door het Franse recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing of interpretatie van de ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN van VOOR DEde E-CADEAUBON SERVICE zal, bij gebrek aan een minnelijke schikking, onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.